Visie

De vereniging ‘Het oog van de meester’ is een onafhankelijke denkgroep van leraren en andere geïnteresseerden die een eigen stem willen laten horen in het onderwijsdebat. In de wildgroei van opvattingen, onderwijshervormingen en -vernieuwingen, rapporten en doorlichtingsverslagen worden leraren vanuit hun eigen professionaliteit veel te weinig gehoord en blijft hun visie, op enkele individuele opiniestukken na, onderbelicht in de media.

De vereniging is overtuigd dat het onderwijs zijn eigen doel en finaliteit heeft en de vorming van de totale mens beoogt. Bijgevolg kan die vorming niet enkel bepaald worden door het sociaal-economisch en maatschappelijk nuttigheidsdenken, maar moet ze ook ruimte laten voor vrijheid, zowel voor het creatieve initiatief van de leraar als voor de onvoorspelbare aspecten in de ontwikkeling van de leerling.

De vereniging benadrukt de intrinsieke waarde van de vakinhouden, die bijdragen tot intellectuele, culturele en technische vorming van alle leerlingen en die de basis vormen van hun motivatie, hun kritisch denken en burgerschap. Kennis van vakinhouden is dé noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van vaardigheden en competenties, die slechts ten dele in meetbare doelstellingen zijn onder te brengen.
De vereniging neemt vernieuwing wel ernstig, maar wil tegelijk ook zin en onzin van geformaliseerde, aan te vinken leerdoelen onder de loep nemen en toetsen aan hun relevantie voor de onderwijspraktijk.

Verder kant de vereniging zich tegen de betutteling en het eenheidsdenken en pleit ze voor een grotere autonomie van de leraren in de realisatie van leerplannen en voor het recht van de leerling op een rijk inhoudelijk onderwijs.

De vereniging is bezorgd om het gevaar van een dualisering van het onderwijs. Ze pleit voor het behoud van een brede toegankelijkheid van het onderwijs zonder financiële drempels. De verderschrijdende uitholling van het onderwijs kan immers leiden tot de opsplitsing van het onderwijsaanbod in kwalitatief arme scholen voor iedereen enerzijds en elitaire privéscholen anderzijds. Daarom waarschuwt ze voor een verkeerd begrepen democratisering die gelijkwaardigheid verwart met gelijkheid en zo leidt tot nivellering.