Nieuwsbrief 1 – november 2015

Het loopbaantraject van de leraar, het belang van ICT, STEM, taalachterstand, frisdrankautomaten op school, actualisering van de eindtermen, …, een keuze uit de onderwijsthema’s die in de voorbije maanden in de media aandacht kregen. Vanuit het departement onderwijs bereiken ons hoopvolle signalen. Minister Crevits beklemtoont het belang van de leraar, en lijkt zich bewust te zijn van het gevaar van een verstikkende bureaucratisering. Ze pleit vanuit deze bekommernis voor een grotere autonomie van de leraar en een beperking van het aantal eindtermen. Daarmee zijn we het uiteraard roerend eens zoals blijkt uit onze visie en missie.

De autonomie van de leraar betekent voor ons vooral dat de leraar zelf de kwaliteit van zijn onderwijs vanuit zijn vakdeskundigheid bepaalt. Op die manier wordt een concrete invulling aan het begrip onderwijskwaliteit gegeven. Het Oog van de Meester wil hiervoor aan leraren een platform bieden.

Thema’s in de PERS

Tijdens de eerste twee maanden van het schooljaar verschenen in de pers artikels waarin mensen hun  bezorgdheid uitten over de stand van zaken in het Vlaamse onderwijs.

Onderwijsdossier hoger onderwijs

In Tertio van 2 september ll. verscheen van de hand van Emmanuel Van Lierde een heel dossier over het hoger onderwijs. In een eerste artikel neemt Raf Debaene (Arteveldehogeschool Gent) de postmoderne mentaliteit op de korrel, die stelt dat er eigenlijk niets meer aan te leren valt (het postmoderne dogma van de wereld die alsmaar in verandering is, dus van de nutteloosheid van kennis). Hij bekritiseert ook de modieuze nadruk op het inhoudsloze ‘leren leren’, en de huiver van vele lesgevers voor het doorgeven van kennis, het innemen van standpunten,…  (zie ook een artikel van Raf Debaene op  onze site).

In een ander artikel in hetzelfde dossier gaat het over de publicatiedwang en over de administratieve en communicatieve (e-mails!) overlast die het degelijk voorbereiden van de lessen in de weg staan. En tenslotte hekelt Nicolas Standaert (KUL) de schaalvergroting in het hoger onderwijs, die van de instellingen eerder fabrieken dan scholen maakt.

Het belang van de leraar

Begin september was er een discussie in De Standaard (de klassieke begin-schooljaardiscussie) tussen Dirk Van Damme (OESO) en Johan De Donder (leraar) over kwaliteitsvol onderwijs. Het waren beide interessante standpunten, alhoewel de discussie eerder ging over zin en onzin van de vaste benoeming in het secundair onderwijs.

Een week later ging het in dezelfde krant dan over zin en onzin van ICT in het onderwijs, en gaf Jozef Colpaert (ICT-expert en onderwijsdeskundige, UAntwerpen) kritische bedenkingen bij de commercieel gestuurde ICT-hype die nu al meer dan een decennium het onderwijs beheerst. (artikel op oogvandemeester.be – in de media). Colpaert beklemtoonde daarin de rol van de leraar.

Taalgebruik

Dan was er begin oktober een discussie in De Standaard over academisch taalgebruik in het hoger onderwijs. Socioloog Jelle Mampaey brak een lans voor het minder abstract maken van het universitaire jargon, in de veronderstelling dat dit de slaagkansen voor mensen uit sociaal kwetsbare groepen zou vergroten. Gelukkig waren er onmiddellijk reacties (beide op oogvandemeester.be – in de media) van Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool Gent) en Wouter Duyck (UGent) om die onzalige denkpiste te bekritiseren. Het abstracte denken wordt nu al geweerd uit het lagere onderwijs en uit het secundair onderwijs (van een actieve zin een passieve zin maken is nu al iets voor het 5de jaar ASO, …!).  Pedro Debruyckere wijst er in zijn bijdrage op dat het perfect mogelijk is het concrete en het abstracte met elkaar te verbinden. (zie het artikel op onze site) Overigens  zijn sociaal kwetsbare groepen wel gebaat met universitair onderwijs dat hen abstract taalgebruik ontzegt?

Zoals elk jaar kregen we tijdens de Week van de Taal half oktober uiteenlopende visies te lezen over correcte spelling: voor de ene absoluut noodzakelijk, voor de andere nodeloos gezwoeg, voor nog een derde – best een origineel standpunt – bestaat er zelfs niet zoiets als een spellingfout. Onze  vereniging pleit voor een correct taalgebruik ook op gebied van spelling. Geen enkele leerling of student is gebaat met het relativisme dat slordigheid en onkunde goedpraat

Zin om te reageren op één van bovenstaande onderwerpen? Ga naaroogvandemeester.be/contact. Vind je het initiatief van Het Oog van de meester waardevol ? Stuur deze nieuwbrief en de link door naar alle geïnteresseerden.

Alvast bedankt,

Het oog van de meester

november 2015